Cookie Consent by Free Privacy Policy website


Nájemní podmínky

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou svéprávné a jejich svéprávnost nebyla žádným způsobem omezena.

2. Předmětem této smlouvy je závazek pronajímatele pronajmout nájemci stroje a zařízení (dále jen "předmět nájmu"), které pronajímatel pronajímá v rámci své činnosti a závazek nájemce za pronajaté stroje a zařízení včas zaplatit.

3. Pronajímatel tímto pronajímá tyto stroje či zařízení.

4. Nájemce zaplatí pronajímateli nájemné na základě daňového dokladu - faktury.

5. Nájemce uhradil před podpisem této smlouvy kauci za předmět nájmu částku ....... Kč, která bude nájemci vrácena při vrácení předmětu nájmu pronajímateli. Pronajímatel je oprávněn při porušení této smlouvy nájemcem tuto kauci použít na úhradu smluvní pokuty, dlužného nájemného nebo náhrady škody.

6. Nájemce tímto výslovně prohlašuje, že měl možnost před podpisem této smlouvy se seznámit (buď v písemné podobě v provozovně pronajímatele nebo na internetových stránkách pronajímatele na www.hydapress.cz) s Všeobecnými obchodními podmínkami pronajímatele, které tvoří část obsahu této smlouvy, s těmito se seznámil a rozumí jim.

7. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace:

ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran,

ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklostí,

ust. § 564 věty za středníkem týkající se právní normy právního jednání,

ust. § 1740 odst. 3 týkající se tzv. modifikované akceptace, tzn. že odpověď s dodatkem nebo odchylkou,

která podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky,

ust. § 1995 odst. 2 upravující prominutí dluhu,

ust. § 1949 věty třetí, týkající se vyrovnání příslušenství pohledávky,

ust. § 1950 týkající se kvitance při opakovaných plněních z téhož právního důvodu,

ust. § 1952 odst. 2 týkající se předání dlužného úpisu bez kvitance.

8. Ceny jsou uvedené v ceníku bez DPH.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

10. Účastníci této smlouvy potvrzují její autentičnost svým podpisem. Zároveň účastníci prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, a že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Rychlý dotaz