Cookie Consent by Free Privacy Policy website


GDPR

Informační doložka o ochraně osobních údajů
 
 
1. Zpracování osobních údajů
 
1.1. Společnost HYDAPRESS CZ s.r.o., IČ: 291 84 134, se sídlem Nová 542, Luka nad Jihlavou, PSČ 588 22, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně (dále jen "Společnost" nebo "HYDAPRESS"), zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále jen "osobní údaje").
 
1.2. Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodů:
 
  • prodeje zboží a jeho vyúčtování, identifikace zákazníka, doručení zboží,
  • plnění zákonných daňových povinností, plnění stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního nebo správního řízení, vyřizování reklamace zboží (splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje);
  • Vymáhání pohledávek za zákazníkem a vedení ostatních sporů se zákazníkem, evidence dlužníků, prokázání dodržení zákonem předepsaného procesu vyřizování reklamace, obhajobu nebo vymáhání právních nároků před soudem anebo před orgánem alternativního řešení spotřebitelských sporů.
 
1.3. Přístup k Vašim osobním údajům bude mít správce, jeho zaměstnanci a případné třetí osoby (zasilatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, správní orgány, soudy a orgány činné v trestním řízení v souladu s platnými právními předpisy).
 
1.4. Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů, upřesněných v odstavci 1.2. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4. 2016 (dále jen "GDPR").
 
1.5. Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem stanoveným v odstavci 1.2 po dobu 10 let od souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo od posledního odběru zboží, pokud tento souhlas neodvoláte.
 
1.6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:
 
1.6.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k osobním údajům u Společnosti, což znamená, že můžete kdykoliv požádat o potvrzení Společnosti, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
 
1.6.2. PRÁVO NA OPRAVU osobních údajů. což znamená, že můžete požádat Společnost o opravu či doplnění osobních údajů, pokud byly nepřesné či neúplné.
 
1.6.3. PRÁVO NA VÝMAZ osobních údajů, což znamená, že Společnost musí vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
 
1.6.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování, společnost může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 
1.6.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste poskytl Společnosti se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Společnost tyto údaje předala jinému správci.
 
1.6.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpracování osobních údajů, což znamená, že můžete u společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž způsobíte, že Společnost dále osobní údaje nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
 
1.7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u společnosti buď doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na emailové adrese hydapress@hydapress.cz.
 
1.8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese www.uoou.cz.
 
1.9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.
 
1.10. Na základě zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 
1.11. V případě, že bude společnost užívat osobní údaje k jinému účelu, než jaký je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.
 

Rychlý dotaz