Cookie Consent by Free Privacy Policy website


Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
 
I.  Úvod, práva a povinnosti
  a) Provozovatelem tohoto internetového obchodu, jakož i dodavatelem zboží, je firma HYDAPRESS CZ s.r.o., se sídlem Nová 542, 588 22 Luka nad Jihlavou. 
  b) Práva a povinnosti  provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí následujícími podmínkami, které se vztahují na všechny osoby navštívící tyto stránky (dále jen 'Uživatelé').
 
II. Ochrana osobních údajů a podmínky k uzavření smlouvy
  a) Při uchovávání a zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s platnými českými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a změně některých zákonů a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.
  b) Poskytnutím Vašich osobních údajů při vyplňování objednávky, dáváte souhlas se zpracováním údajů v míře nezbytné pro fungování internetového obchodu a  shromažďováním a používání informací o kupujícím a jeho nákupech.
 
III. Objednání zboží, uzavření smlouvy, platba, přepravní náklady
  a) Elektronickou objednávku dokončíte vyplněním údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři a potvrzením objednávky. Takovéto potvrzení je závazné. Na e-mail uvedený v objednávce bude zaslán e-mail s potvrzením objednávky. Objednávka je zároveň návrhem smlouvy, která je uzavřena doručením potvrzujícího emailu s údaji o obchodní firmě prodávajícího. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.
  b) Ceny uvedené na tomto internetovém obchodu  jsou platné k okamžiku objednání. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. 
  c) Přepravní náklady hradí kupující  dle zvolených instrukcí v objednávce.
 
IV. Dodací lhůta
Dodací lhůta se řídí na základě  odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího a to zpravidla do 24 hodin od uzavření objednávky.V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat . V případě, že prodávající nedodá zboží do 5 pracovních dnů od ukončení termínu dodání, může kupující bez dalších ujednání objednávku stornovat.
V. Záruka a reklamační řád a odstoupení od smlouvy
  a) Záruka
Záruka na dodávané zboží je 24 měsíců a plyne od data vystavení faktury. 
Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením.
Použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami nebo působením jiných nestandardních jevů. 
Reklamaci lze uplatnit osobně nebo zasláním reklamace na provozovnu společnosti: HYDAPRESS CZ s.r.o., Pražská 1337, 676 02 Moravské Budějovice.
 
  b) Reklamační řád
Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem http://www.hydapress.cz reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem.
Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese:Info@hydapress.cz
 
Oznámení o závadách musí obsahovat: 
jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit originál nebo kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. 
 
Upozornění: 
 V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.
 Prodávající informuje kupujícího do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.
 Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.
 
  c) Odstoupení od smlouvy
Kupující/spotřebitel, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nekupuje zboží na IČO) má právo podle § 53odst.7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14-ti denní lhůty oznámení o odstoupení, tak aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem nebo na adresu provozovny . Kupující je povinen zboží vrátit nejpozději do 2 pracovních dnů po odeslání oznámení o odstoupení . K vrácenému zboží je nutno přiložit doklad o nabytí, tak aby bylo možno zásilku jednoznačně identifikovat. V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, v původním obalu. Bylo-li vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody formou kompenzace vůči kupní ceně. Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění; b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele; c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit náhradu škody, která mu vznikla dle příslušných zákonných ustanovení. Kupující, který není spotřebitelem dle § 52,odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, a který nakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti ( nakupuje toto zboží na IČO ), může odstoupit od smlouvy jen v souladu s ustanovením § 344 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, za podmínek tam uvedených. 
 
 
VI. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě konfirmace a odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzujícím e-mailem.
 

Rychlý dotaz